Mail
 in aanbod en aanvaarding, Arbeidsrecht, Goed werkgeverschap

Een werkgever heeft een aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst onjuist ingetrokken vóórdat de werknemer dit aanbod had geaccepteerd. Komt er dan wel of geen opvolgende arbeidsovereenkomst tot stand? In deze zaak draait het volgens de kantonrechter om aanbod en aanvaarding. Maar, gelet op de daarna aangekondigde zwangerschap, ook om goed werkgeverschap.

De “aanzegging” in de wet

Uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt moet de werkgever aan de werknemer schriftelijk mededelen of en zo ja, onder welke voorwaarden, de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Dit is de zogenaamde “aanzegging” aan de werknemer. Hierover schreef ik eerder een blog.

De aanzegging in deze zaak

Werknemer was op 1 juni 2021 in dienst getreden voor de duur van 1 jaar. De arbeidsovereenkomst duurt dus tot en met 31 mei 2022. Tijdens dat jaar zijn 2 beoordelingsgesprekken gevoerd, de laatste op 4 mei 2022. In beide gevallen werden verbeterpunten benoemd. Ondanks die verbeterpunten, heeft de werkgever de werknemer op 4 mei 2022 aangezegd, dat zij bereid was de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen, mits een actieplan zou worden opgesteld ten aanzien van die verbeterpunten met een deadline in juli 2022.

Aanbod tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Op 12 mei 2022 heeft werkgever via DocuSign een al door haar ondertekend aanbod tot verlenging arbeidsovereenkomst met één jaar aan werknemer toegestuurd.

Kritiek op aanbod

Werknemer was ontevreden over dit aanbod. Zij vond dat zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had moeten krijgen. Partijen bespraken dit op 18 mei 2022. Werkgever kwam niet aan de wens van werknemer tegemoet, in die zin dat partijen een compromis afspraken. Eerst dienden de actiepunten tot verbetering te leiden. Zou dat in september 2022 het geval zijn, dan was werkgever dan alsnog bereid te overwegen om het contract op dat moment om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Aanbod door werkgever niet ingetrokken tijdens gesprek

Onduidelijk is of werknemer in dat gesprek van 18 mei 2022 het aanbod van werkgever tot verlenging met 1 jaar mondeling heeft geaccepteerd. Werkgever heeft aan het eind van die 18e mei het aanbod tot verlenging, dat zij werknemer had gedaan op DocuSign, ongeldig gemaakt, door dit op “verlopen” te zetten. Hiervan heeft werknemer via DocuSign een melding ontvangen. Dit kan volgens de kantonrechter niet gezien worden als een intrekking van het aanbod door werkgever.

Geen waarschuwing voor intrekking van het aanbod

Werkgever heeft tijdens het gesprek op 18 mei 2022 werknemer niet expliciet gewaarschuwd, dat het aanbod zou worden ingetrokken, wanneer dat die dag niet zou zijn ondertekend. Volgens de kantonrechter zou die waarschuwing wel logisch zijn geweest. Werknemer hoefde de intrekking van het aanbod nu niet te verwachten.

Aanbod door werknemer geaccepteerd

Op 19 mei 2022 heeft de werknemer aan een HR medewerker gevraagd om een nieuwe link voor ondertekening van het aanbod via DocuSign te sturen. Uit dit verzoek blijkt volgens de kantonrechter voldoende, dat werknemer het aanbod zo niet in, dan toch in ieder geval na het gesprek van 18 mei 2022 heeft aanvaard.

Hoe had een “goed werkgever” behoren te handelen?

Een “goed werkgever” zou volgens de kantonrechter én hebben gewaarschuwd, én ook haar intrekkingsbesluit toen hebben medegedeeld. Dat dit is niet gebeurd, wordt werkgever aangerekend.

aanbod arbeidsovereenkomst bepaalde tijd ingetrokken

aanbod arbeidsovereenkomst bepaalde tijd ingetrokken

Zwanger

Later die 19e mei heeft werknemer aan werkgever verteld dat zij zwanger was. Partijen spraken af dat werknemer haar zwangerschap tijdens een teamoverleg op maandag 23 mei 2022 aan de collega’s bekend zou maken. Volgens de kantonrechter blijkt daaruit, dat werkgever toen niet met werknemer over haar vertrek heeft besproken. Kennelijk was daar dus geen sprake van. Nergens blijkt uit dat werknemer had moeten weten, dat het contract toch niet zou worden voortgezet.

Aanbod alsnog ingetrokken

Op 23 mei 2022 kreeg werknemer geheel onverwacht toen zij op kantoor kwam direct van werkgever te horen, dat het aanbod was ingetrokken, én de arbeidsovereenkomst op 31 mei 2022 van rechtswege zou aflopen. Tot die tijd werd werknemer op non-actief gesteld. Dit wekt de indruk, dat werkgever de arbeidsovereenkomst niet heeft verlengd wegens de zwangerschap van werknemer. Dat geldt als opzegverbod. Een procedure, waarin werknemer vordert dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verlengd, is dan ook het gevolg.

Oordeel kantonrechter

Gelet op alle omstandigheden stond het werkgever niet vrij haar aanbod in te trekken. Werknemer heeft het aanbod aanvaard. Met ingang van 1 juni 2022 is een verlenging van de arbeidsovereenkomst tot stand gekomen voor de duur van één jaar. De zwangere werknemer blijft vooralsnog in dienst. Het hele vonnis van de kantonrechter is  hier te lezen.

Conclusie

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Trekt de werkgever een aanbod in dat moet die intrekking voor werknemer duidelijk zijn. Zo nodig moet de werkgever expliciet voor het einde van de arbeidsovereenkomst waarschuwen.

Een werkgever doet er goed aan zich tijdig te laten adviseren of en hoe hij nog terug kan komen op een aanbod. Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u contact opnemen met Advocaten van Waerde via telefoon 033- 820 03 88 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies