Mail
 in Vastgoedrecht, Bouwrecht, contractenrecht, Onroerend goedrecht

Aannemers sluiten overeenkomsten van aanneming van werk. Wanneer een aannemer een gebouw of werk oplevert, dan moet hij dat zonder gebreken doen. Wanneer er na oplevering toch een gebrek wordt geconstateerd waarvoor de aannemer aansprakelijk is, moet een aannemer in de gelegenheid worden gesteld tot herstel van gebreken. In het bouwrecht gelden er daarnaast verschillende verjarings- of vervaltermijnen. Die  zijn van belang wanneer een aannemer wordt aangesproken op herstelwerkzaamheden. Sommige van die termijnen volgen uit algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst. Andere termijnen volgen uit de wet. Het is goed om zorgvuldig op die termijnen te letten. Anders loop je het risico met lege handen te staan.

Aanneming van werk

Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de aannemer zich verbindt om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. Daarvoor betaalt de opdrachtgever een prijs. Een werk van stoffelijke aard is een tastbaar product, bijvoorbeeld een gebouw. De aannemer verplicht zich een bepaald resultaat te behalen: de bouw van het gebouw.

Gebreken na oplevering

Wanneer een opdrachtgever na oplevering gebreken aan het gebouw constateert waarvoor de aannemer aansprakelijk te houden is, dan moet hij dat melden bij de aannemer. De opdrachtgever moet de aannemer in de gelegenheid stellen om de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen. Indien de aannemer geen gebruik maakt van de gelegenheid en weigert de gebreken te herstellen, kan de opdrachtgever de gebreken door een derde laten herstellen.

Wijze van herstel

Het is in beginsel aan de aannemer om de wijze van herstel van de gebreken te bepalen. Daarbij moeten de herstelwerkzaamheden wel voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Ook moeten de werkzaamheden in overeenstemming zijn met hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

Aanneming van werk en herstel van gebreken: de praktijk

Het uitgangspunt dat de aannemer de wijze van herstel bepaalt, kwam de opdrachtgever in een procedure die onlangs speelde bij de rechtbank Midden-Nederland duur te staan. De aannemer had een onafgewerkte prefab betonkelder geplaatst. Kort na de oplevering was er een lekkage opgetreden. De aannemer had die verholpen. Enige jaren later vonden er opnieuw lekkages plaats. De aannemer was bereid daarnaar onderzoek te doen en stelde herstel voor door middel van het injecteren van wandnaden. De opdrachtgever eiste echter een volledig nieuwe kelder. Hiertoe was de aannemer niet bereid en stelde een andere herstelwijze voor. De opdrachtgever heeft uiteindelijk een derde opdracht gegeven voor herstel en vorderde die kosten van ruim € 40.000,– van de aannemer. De opdrachtgever was van mening dat hij niet langer kon wachten op herstel door de aannemer gelet op de schimmelvorming in de kelder, de omvang van de lekkage en de houding van de aannemer.

Voorgestelde wijze van herstel ondeugdelijk

De rechtbank overweegt dat de aannemer de wijze van herstel bepaalt, tenzij het zonneklaar is dat de door de aannemer voorgestelde wijze van herstel ondeugdelijk is. Daarvan was in dit geval geen sprake. De aannemer had in de gelegenheid moeten worden gesteld om naar eigen inzicht herstel uit te voeren. Indien die werkzaamheden niet zouden hebben geleid tot een structurele oplossing, dan had de aannemer in beginsel verdere herstelwerkzaamheden mogen verrichten. De opdrachtgever heeft dit niet willen afwachten. Dit kwam voor risico van de opdrachtgever. Het resultaat was dat de opdrachtgever de herstelwerkzaamheden niet kon terugvorderen van de aannemer.

Verjaring rechtsvordering

Naast het feit dat je als opdrachtgever een aannemer in de gelegenheid moet stellen om naar eigen inzicht herstel uit te voeren, is het ook van belang dat je tijdig een procedure start. De wet bepaalt namelijk dat elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk, verjaart door verloop van twee jaar nadat de opdrachtgever heeft geklaagd bij de aannemer. Als opdrachtgever moet je derhalve tijdig vervolg geven aan de constatering dat er sprake is van een gebrek. Overigens kan deze verjaringstermijn van twee jaar wel weer verlengd worden, gedurende de periode dat de aannemer te kennen heeft gegeven het gebrek te onderzoeken of herstellen.

Maartje van den Berg

Maartje van den Berg

Reeds eerder schreef ik een blog over een overeenkomst van aanneming van werk.

Heeft u vragen over een overeenkomst van aanneming van werk en herstel van gebreken? U kunt dan contact opnemen met Advocaten van Waerde: telefoon 033-820 03 88 / 06 21 51 59 65 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies