Mail
 in aanzeggen, Arbeidsrecht, opzeggen

Aanzeggen of opzeggen van een arbeidsovereenkomst, wat is nu het verschil? Wie moet er aanzeggen of opzeggen? En wanneer moet je aanzeggen of opzeggen? In deze blog zal ik dit uitleggen.

Aanzeggen van een arbeidsovereenkomst

Sinds 1 januari 2015 dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdig, te weten uiterlijk 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, en schriftelijk aan de werknemer mee te delen of en zo ja, onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Dit is de zogenaamde aanzegverplichting c.q. het aanzeggen van de arbeidsovereenkomst. Deze verplichting staat in artikel 7:668 lid 1 BW. Deze aanzegging is overigens alleen verplicht bij arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt, dat het ook mogelijk is om bij aanvang van het dienstverband voor bepaalde tijd al de aanzegging te doen, dat deze niet wordt verlengd. De aanzegging staat dan al in de arbeidsovereenkomst. Het is dan nog wel mogelijk om alsnog de arbeidsovereenkomst te verlengen. Deze nieuwe aanzegging moet dan wel tijdig, dus uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, gebeuren.

Op het moment, dat de werkgever niet dan wel niet tijdig aanzegt, dan is er een aanzegvergoeding verschuldigd. Daar schreef ik al eens een blog over. Deze is hier te vinden. Wil je het volledige artikel 7:668 BW na lezen, dan kan dat hier.

Opzeggen van een arbeidsovereenkomst

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen. Voor de werkgever zitten daar echter zwaardere eisen aan, dan voor de werknemer. Voor beide geldt, dat zij, in beginsel de wettelijke opzegtermijn uit artikel 7:672 BW in acht moeten nemen. Over de duur van de opzegtermijn heb ik al eens een blog geschreven. Je kan die hier teruglezen.

Opzeggen door de werknemer

De werknemer hoeft eigenlijk alleen maar aan de werkgever mee te delen, dat hij de arbeidsovereenkomst opzegt met inachtneming van de opzegtermijn. Feitelijk hoeft hij dit niet eens op papier te zetten, maar dit is wel te adviseren. Je kan dan altijd aantonen dat en wanneer je hebt opgezegd en dat de opzegtermijn in acht is genomen. Voor de werkgever is een schriftelijke bevestiging verstandig, omdat ook hij dan kan aantonen, dat de werknemer de arbeidsovereenkomst echt heeft opgezegd.

Opzeggen door de werkgever

Voor een werkgever gelden zwaardere eisen aan het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Dit is niet zo maar mogelijk. De werkgever kan alleen maar de arbeidsovereenkomst opzeggen als de werknemer hier schriftelijk mee instemt. Dit is bepaald in artikel 7:671 BW en is hier te vinden.

In dit artikel staan ook een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel. De werkgever mag zonder schriftelijke instemming van de werknemer het dienstverband opzeggen:

  • Op het moment dat het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning heeft verleend wegens bedrijfseconomische redenen of na 2 jaar arbeidsongeschiktheid.
  • Gedurende de proeftijd.
  • Wegens een dringende reden, dit is het zgn. ontslag op staande voet.

Doen deze uitzonderingen zich niet voor dan mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen.

Artikel 7:669 BW

Hoe zit dat dan met artikel 7:669 BW? Hierin staan toch meer (redelijke) gronden genoemd voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst op te zeggen? Bijvoorbeeld als er sprake is van disfunctioneren. Dat klopt, maar voor het merendeel van deze redelijke gronden, moet de werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter. Juridisch gezien is er dan geen sprake van opzeggen van de arbeidsovereenkomst, maar van ontbinden van de arbeidsovereenkomst.

Conclusie

Hoewel de begrippen aanzeggen of opzeggen erg op elkaar lijken, zijn het twee verschillende juridische begrippen en handelingen. Alleen een werkgever kan een arbeidsovereenkomst aanzeggen en bij het opzeggen gelden er voor de werkgever weer zwaardere eisen, dan voor de werknemer. Het is in ieder geval raadzaam om het aanzeggen of opzeggen schriftelijk te bevestigen.

Voor vragen over het aanzeggen of opzeggen van de arbeidsovereenkomst kunt u contact opnemen met de advocaten arbeidsrecht van de Advocaten van Waerde: telefoon 033 820 0388 of email: info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies