Mail

Algemene voorwaarden en klachtenregeling

Algemene Voorwaarden Advocaten van Waerde geldend vanaf 15 februari 2018

Artikel 1. Advocaten van Waerde

 1. Advocaten van Waerde is de handelsnaam van een samenwerkingsverband.
 2. Het samenwerkingsverband bestaat uit de leden:
 • Weernink Advocatuur B.V. h.o.d.n. Advocaten van Waerde, KvK nr. 67854990, advocaat mevrouw mr. Y.H.M. Weernink
 • MG Advocatuur tevens h.o.d.n. Advocaten van Waerde, KvK nr. 68324529, advocaat mr. M. Gerritsen en
 • MvdB Advocatuur tevens h.o.d.n. Advocaten van Waerde, KvK nr. 69126704, advocaat mevrouw mr. M.K.W. van den Berg,

waarbij ieder afzonderlijk voor eigen rekening, risico en verantwoording werkzaam is.

 1. In deze algemene voorwaarden zal worden gesproken over “de gecontracteerde advocaat” of “opdrachtnemer” waarmee wordt bedoeld het lid van het samenwerkingsverband, zoals benoemd in lid 2, waaraan de opdrachtgever de opdracht verstrekt en die het betreffende lid van het samenwerkingsverband aanvaardt.
 2. De advocaten beschikken niet over een rekening derdengelden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die door de opdrachtgever (cliënt) wordt verstrekt aan de gecontracteerde advocaat en door die gecontracteerde advocaat wordt aanvaard, inclusief eventuele vervolgopdrachten, aanvullende en/of nieuwe opdrachten, alsmede op rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstbetrekking bij de uitvoering van de opdracht door de gecontracteerde advocaat wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 3. De toepasselijkheid van (enige) algemene voorwaarde(n) van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.

Artikel 3. De opdracht en uitvoering

 1. Iedere opdracht wordt geacht uitdrukkelijk uitsluitend te zijn gegeven aan de gecontracteerde advocaat, zijnde degene die de opdracht bevestigt. De kostenmaatschap zelf geldt nimmer als gecontracteerde advocaat en wordt niet door de opdracht gebonden.
 2. De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand na aanvaarding daarvan door de betreffende gecontracteerde advocaat.
 3. Alle opdrachten worden, met ter zijde stelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de gecontracteerde advocaat ten behoeve van de opdrachtgever. Derden (anderen dan de opdrachtgever) kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of de uitvoering daarvan.
 4. De opdrachtgever staat er voor in dat hij – ook ongevraagd – alle feiten en omstandigheden aan de gecontracteerde advocaat verstrekt waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze voor de uitvoering van de opdracht van belang (kunnen) zijn.
 5. De gecontracteerde advocaat zal de hem verstrekte opdracht zorgvuldig en naar beste vermogen uitvoeren. De gecontracteerde advocaat staat echter niet in voor het behalen van een bepaald resultaat.
 6. De werkzaamheden van de gecontracteerde advocaat zullen zich beperken tot het in de overeenkomst van opdracht en/of elders beschreven onderwerp en de aldaar beschreven werkzaamheden. Met betrekking tot aspecten van de zaak die niet rechtstreeks betrekking hebben op dat (beschreven) onderwerp, rust op de gecontracteerde advocaat in het geheel geen verantwoordelijkheid of zorgplicht.
 7. Indien de gecontracteerde advocaat zich niet kan verenigen met door de opdrachtgever gegeven aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht, geeft hij dat aan de opdrachtgever te kennen. De gecontracteerde advocaat is nimmer verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van art. 7:402 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. De opdrachtgever stemt er mee in dat in voorkomende gevallen bij de uitvoering van de werkzaamheden derden, die al dan niet direct of indirect aan de kostenmaatschap zijn verbonden, worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld bij afwezigheid van de gecontracteerde advocaat of bij bijzondere deskundigheid, of deurwaarders, of andere deskundigen. De gecontracteerde advocaat is gerechtigd mede namens opdrachtgever een aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derde te aanvaarden.
 9. De gecontracteerde advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen die door deze derden worden gemaakt.

Artikel 4. Honorarium en kosten

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met BTW verschuldigd, alsmede de daarmee verband houdende verschotten en kosten, onder meer griffierecht(en), kosten van uittreksels, kosten van derden, reis- en verblijfkosten, koerierskosten, vertaalkosten etc., alsmede een eventuele proceskostenveroordeling te vermeerderen met (eventuele) BTW.
 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, te vermeerderen met BTW. Het is mogelijk dat een andere wijze van belonen wordt overeengekomen (bijvoorbeeld abonnement of anderszins). Dit dient dan schriftelijk te worden vastgelegd.
 3. De gecontracteerde advocaat is gerechtigd het overeengekomen uurtarief per toekomstige datum te wijzigen.
 4. De met de uitvoering van de opdracht gemoeide tijd wordt geregistreerd en in rekening gebracht in eenheden van zes minuten met een minimum per verrichting van zes minuten.
 5. De gecontracteerde advocaat is gerechtigd betaling van een voorschot te verlangen. De gecontracteerde advocaat is pas gehouden tot uitvoering dan wel voortzetting van de werkzaamheden over te gaan na ontvangst van dit voorschot.
 6. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Indien dan nog enig voorschot resteert, wordt dit bedrag gerestitueerd. Over het voorschot wordt geen rente vergoed.

Artikel 5. Declaraties en betaling

 1. De gecontracteerde advocaat is gerechtigd de werkzaamheden, verschotten en kosten tussentijds (bijvoorbeeld maandelijks) aan de opdrachtgever te declareren.
 2. Betaling van de declaraties dient zonder enige korting, opschorting en/of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum, waarna de declaraties direct opeisbaar zijn. Bij overschrijding van gemelde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. In dat geval is de gecontracteerde advocaat tevens gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling op te schorten en/of te staken.
 3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van declaraties waarvan opdrachtgever met de tijdige betaling in gebreke is, komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor de buitengerechtelijke kosten geldt het volgende:
 1. voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtgever wordt voldaan.
 2. voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 6. Opzegging / einde overeenkomst van opdracht / bewaartermijn

 1. Ieder der partijen kan door schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de opdracht beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.
 2. De gecontracteerde advocaat zal het dossier gedurende de bij wet voorgeschreven termijn bewaren, waarna het dossier kan worden vernietigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat jegens opdrachtgever, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door de gecontracteerde advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. De inhoud en voorwaarden van deze verzekering zijn conform de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat (uit welke hoofde dan ook) beperkt tot het door de gecontracteerde advocaat in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte en door opdrachtgever betaalde honorarium over een periode van zes maanden voorafgaande aan de aansprakelijkheidstelling.
 3. De gecontracteerde advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart de gecontracteerde advocaat voor alle aanspraken van derden en is op eerste verzoek gehouden aan de gecontracteerde advocaat de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
 4. De in dit artikel omschreven uitsluiting en/of beperking van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade die een gevolg is voor het niet deugdelijk functioneren van (waaronder falen van/of gebreken aan) de door de gecontracteerde advocaat bij de uitvoering van de opdracht gebruikte zaken, waaronder apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 5. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade daaronder begrepen, wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
 6. Voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de gecontracteerde advocaat.
 7. Alle aanspraken jegens de gecontracteerde advocaat vervallen, indien deze niet binnen zes maanden nadat de opdrachtgever redelijkerwijs met de desbetreffende aanspraak bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij de gecontracteerde advocaat zijn ingediend.

Artikel 8. Meldingsplicht ongebruikelijke transacties

 1. Op grond van de geldende wet- en regelgeving is de gecontracteerde advocaat verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden.

Artikel 9. Verwerking persoonsgegevens en communicatiemiddelen / geheimhouding

 1. De opdrachtgever verleent toestemming om, al dan niet in verband met de opdracht, binnen de organisatie van de Advocaten van Waerde de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van eventueel aan Advocaten van Waerde verbonden (rechts)personen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht, dan wel het relatiebeheer.
 2. De opdrachtgever stemt in dat bij de communicatie gebruik wordt gemaakt van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet en e-mail. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De gecontracteerde advocaat is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van email en andere vormen van dataverkeer.
 3. Opdrachtgever geeft toestemming aan de gecontracteerde advocaat om, na een daartoe strekkend verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand dan wel rechtsbijstandsverzekeraar, dossierstukken over te leggen.

Artikel 10. Toepasselijk recht / klachtenregeling / bevoegde rechter / overig

 1. Op de opdracht als ook op een eventuele aansprakelijkstelling is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Op de opdracht is de Klachtenregeling Advocaten van Waerde van toepassing. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Advocaten van Waerde (www.advocaten-van-waerde.nl).
 3. Tot kennisneming van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de opdracht, is uitsluitend de rechter in de Rechtbank Midden-Nederland bevoegd, voor zover dit rechtens is toegestaan.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek in de Duitse en de Engelse vertaling verkrijgbaar. In geval van een afwijking over de inhoud en/of strekking van de algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.
 5. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Advocaten van Waerde (www.advocaten-van-waerde.nl).

Klachtenregeling

Kantoorklachtenregeling Advocaten van Waerde geldend vanaf 15 februari 2018 (behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Advocaten van Waerde: Advocaten van Waerde is de handelsnaam van een samenwerkingsverband die bestaat uit de volgende leden:
  • Weernink Advocatuur B.V. h.o.d.n. Advocaten van Waerde, KvK nr. 67854990, advocaat mevrouw mr. Y.H.M. Weernink,
  • MG Advocatuur h.o.d.n. Advocaten van Waerde, KvK nr. 68324529, advocaat mr. M. Gerritsen en
  • MvdB Advocatuur h.o.d.n. Advocaten van Waerde, KvK nr. 69126704, advocaat mevrouw mr. M.K.W. van den Berg,

waarbij ieder afzonderlijk voor eigen rekening, risico en verantwoording werkzaam is.

 • Weernink Advocatuur B.V. h.o.d.n. Advocaten van Waerde is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht waarmee de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend. Onder “aan Weernink Advocatuur verbonden (rechts)personen” worden onder meer begrepen de bij haar werkzame personen (al dan niet in dienstbetrekking), de adviseur(s) en haar (middellijk dan wel onmiddellijk) bestuurder(s).
 • MG Advocatuur h.o.d.n. Advocaten van Waerde is de eenmanszaak van mr. M. Gerritsen waarmee de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend. Onder “aan MG Advocatuur” verbonden personen worden onder meer begrepen de bij hem werkzame personen (al dan niet in dienstbetrekking) en de adviseurs.
 • MvdB Advocatuur h.o.d.n. Advocaten van Waerde is de eenmanszaak van mevrouw mr. M.K.W. van den Berg waarmee de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend. Onder “aan MvdB Advocatuur” verbonden personen worden onder meer begrepen de bij haar werkzame personen (al dan niet in dienstbetrekking) en de adviseurs.
 • Mevrouw mr. Y.H.M. Weernink, de heer mr. M. Gerritsen en mevrouw mr. M.K.W. van den Berg zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna te noemen: “NOvA”).
 • Gecontracteerde advocaat: In deze kantoorklachtenregeling zal worden gesproken over “de gecontracteerde advocaat” waarmee wordt bedoeld het lid van het samenwerkingsverband, zoals hiervoor beschreven, waaraan de opdrachtgever de opdracht verstrekt en die door het betreffende lid van het samenwerkingsverband wordt aanvaard.
 • Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • Klachtenfunctionaris: De advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de gecontracteerde advocaat en de klager.
 2. Iedere gecontracteerde advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De gecontracteerde advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. De gecontracteerde advocaat heeft zowel in de opdrachtbevestiging als in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland tenzij krachtens de wet een andere rechtelijke instantie bevoegd is.

 Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een klager de gecontracteerde advocaat benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar het andere lid van de maatschap, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.
Call Now Button Bel voor advies