Mail
 in contractenrecht, Vastgoedrecht
bedenktijd

bedenktijd bij aankoop van woning

De koper van een woning (consument) heeft een wettelijke bedenktijd. Binnen die termijn kan hij de koop ontbinden. Wanneer hij dat doet, is de koop ontbonden en hoeft hij de overeenkomst niet meer na te komen en het huis te kopen. De verkoper heeft dan geen recht op een schadevergoeding of boete. Heeft een verkoper ook een bedenktermijn? En kunnen een koper en/of verkoper zich altijd beroepen op de bedenktermijn? In deze blog leest u dat dit niet altijd het geval is. Bij vragen hierover, bel of mail mij dan gerust.

Bedenktijd voor koper

Wanneer de koper van een woning een consument is, heeft hij op grond van de wet een bedenktijd. Een consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of een beroep. De bedenktijd duurt drie dagen. De bedenktijd begint nadat een door de koper en verkoper getekende koopovereenkomst aan de koper is overhandigd. Wanneer de koper zich bedenkt, dan moet hij ervoor zorgen dat hij voor het einde van de bedenktijd de verkoper bericht dat hij de koop ontbindt. De koop gaat dan niet door, zonder dat de koper een boete of schadevergoeding verschuldigd is. Deze bedenktijd volgt uit de wet en hoeft dus niet apart tussen de koper en verkoper te worden afgesproken.

Bedenktijd voor verkoper

Op grond van de wet heeft een verkoper geen bedenktijd. Wanneer hij de koopovereenkomst heeft getekend, is hij daaraan gebonden. Koper en verkoper kunnen wel met elkaar afspreken dat ook de verkoper een bedenktijd krijgt, zodat de koper niet in een betere positie verkeert dan de verkoper. Deze contractuele bedenktermijn voor de verkoper wordt dan in de koopovereenkomst vastgelegd.

Beroep op bedenktijd

Als er een bedenktijd geldt voor de koper of verkoper, wil dat echter niet zeggen dat de koper of verkoper daar altijd een beroep op kan doen en zomaar van de (ver)koop af kan komen.

Achtergrond wettelijke bedenktijd

Met de wettelijke bedenktijd heeft de wetgever de koper bescherming willen geven voor ondoordachte, impulsieve beslissingen. De koper heeft dan de mogelijkheid om nader onderzoek te doen naar het pand. Overhaaste koopbeslissingen kunnen daarmee worden hersteld.

Wanneer tussen koper en verkoper wordt afgesproken dat ook de verkoper een bedenktermijn heeft onder het mom: gelijke monniken, gelijke kappen, dan geldt het volgende. De bedoeling van de bedenktijd is dan voor beide partijen hetzelfde. De koopovereenkomst geeft dan voor beide partijen de mogelijkheid om op een ondoordachte, impulsieve koop/verkoop beslissing terug te komen.

Gunstiger aanbod

De bedoeling van de bedenktijd is uitdrukkelijk niet bedoeld om kopers of verkopers een mogelijkheid te geven om een definitieve keuze te maken. De bedenktijd mag daarom niet gebruikt worden om een definitieve keuze te maken tussen meer gegadigden. Dat is bepaald in een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Deze uitspraak is onlangs door de Hoge Raad bevestigd.

Misbruik van recht

In die zaak was tussen partijen overeengekomen dat ook de verkoper een bedenktijd van drie dagen had. Binnen die termijn ontbond hij de koop. De reden was dat de verkoper de woning aan een ander, met een gunstiger bod wilde verkopen. Dit is in strijd met de achtergrond van de bedenktermijn. Er was geen sprake van een ondoordachte, impulsieve beslissing maar van een keuze tussen meerdere gegadigden. Volgens de rechter had de verkoper de bevoegdheid om de koopovereenkomst te ontbinden misbruikt. Over misbruik van recht schreef ik eerder een blog.

Omdat de verkoper de koopovereenkomst niet meer jegens de oorspronkelijke koper was nagekomen, was de verkoper een boete aan de koper verschuldigd van 10% van de koopsom.

Maartje van den Berg

Maartje van den Berg

Conclusie

Wanneer er een wettelijke of contractuele bedenktijd is overeengekomen, kan daar niet altijd zondermeer een beroep op worden gedaan. De bedoeling is om een impulsieve koop of verkoop te voorkomen. Het is niet bedoeld om te kiezen tussen meerdere woningen. Voor een koper geldt dan, dat hij de bedenktijd niet mag gebruiken om een definitieve keuze te maken uit verschillende door hem gekochte woningen. En voor een verkoper geldt dat hij de bedenktijd niet mag gebruiken om alsnog te kunnen verkopen aan een ander met een hoger bod.

Vragen

Wanneer u twijfelt of een beroep kan worden gedaan op de bedenktermijn, neem dan gerust contact op om uw vraag voor te leggen. Ik help u graag om de situatie te beoordelen. U kunt daarvoor contact opnemen met Advocaten van Waerde via telefoon 033 820 03 88 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies