Mail
 in Vastgoedrecht
burenrecht

burenrecht

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Toch ontstaan er geregeld discussiepunten tussen buren. Op basis van mijn ervaring als advocaat burenrecht heb ik een top 5 samengesteld.

 1.  Burenrecht en de erfgrens: verjaring

  Waar loopt de erfgrens? In veel situaties zal dat duidelijk zijn: er staat een schutting of het perceel is op een andere manier afgekaderd. Als het goed is, staat de erfafscheiding op de kadastrale grens. Buren mogen van elkaar verlangen dat op de erfgrens op gezamenlijke kosten een erfafscheiding komt te staan.

  Het komt echter voor, dat de werkelijke grens niet (meer) in overeenstemming is met de kadastrale grens. Mogelijk is dan door verjaring de erfgrens gewijzigd. Verjaring is eigenlijk een vorm van landje-pik. Dit zal overigens lang niet altijd bewust gebeurd zijn. Om door verjaring eigenaar te worden van grond van een ander, moet voldaan worden aan de nodige eisen. Meer daarover lees je in een eerdere blog van mij.

  En als aan die voorwaarden voor verjaring voldaan is, kan het zijn dat je de grond toch weer terug moet leveren of een schadevergoeding moet betalen. Lees daarover een andere blog van mij.

 2. Burenrecht en overbouw

  Wanneer op zich duidelijk is waar de erfgrens loopt, kan het zijn dat die door de buren niet helemaal gerespecteerd wordt. Ik kom dit in de praktijk vooral tegen wanneer de buren gaan verbouwen. Wanneer een uitbouw wordt gerealiseerd, wordt daarbij soms onbedoeld onvoldoende rekening gehouden met de erfgrens.

  In beginsel kan je als eigenaar van je perceel verwijdering van de overbouw vragen. Het kan echter zo zijn dat de belangen van degene die over de erfgrens heeft gebouwd, zwaarder wegen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de overbouw maar minimaal is, en het terugplaatsen van de overbouw aanzienlijke kosten met zich meebrengt. In die gevallen kan de rechter bepalen dat er een erfdienstbaarheid wordt gevestigd waarbij de bestaande overbouw wordt gehandhaafd. Ook kan de rechter bepalen dat het stukje grond waarop de overbouw ziet, wordt verkocht tegen een marktconforme prijs. Meer hierover lees je in mijn blog.

 3. Burenrecht en beplanting rond de erfgrens

  Welke planten je in je eigen tuin plaatst, mag je zelf weten. Het burenrecht geeft echter wel enige regels. Sommige beplanting mag niet te dicht bij de erfgrens worden geplaatst. Voor bomen geldt een grens van 2 meter. Voor heesters of heggen geldt een afstand van een halve meter. Dit is de verboden zone.

  In veel gemeentes is echter in een plaatselijke verordening een andere afstand bepaald. Voor bomen is dan vaak een afstand van een halve meter opgenomen en voor heesters en heggen nihil. Je moet dit dus controleren.

  Wanneer beplanting in de verboden zone staat, kun je verwijdering daarvan vragen. Dit geldt ook voor de overhangende takken en doorschietende wortels. Wanneer de beplanting er echter al meer dan 20 jaar staat, kan er sprake zijn van verjaring.

  Meer over dit onderwerp lees je in mijn eerdere blog.

 4. Burenrecht en recht van overpad of een andere erfdienstbaarheid

  Een erfdienstbaarheid is een verplichting van het ene perceel, ten gunste van een ander perceel. Bijvoorbeeld om je buren over jouw perceel toegang te geven tot hun perceel. De inhoud van de erfdienstbaarheid wordt bepaald door hetgeen in de notariële akte vermeld staat. Toch geeft de formulering geregeld aanleiding voor discussie over de omvang van de erfdienstbaarheid. Ik schreef hier eerder een blog over.

  Omdat erfdienstbaarheden rusten op een bepaald perceel, blijven ze daarop rusten ook al wordt het perceel verkocht aan een ander. Erfdienstbaarheden blijven zo eigenlijk tot in lengte van jaren bestaan. De omstandigheden die aanwezig waren op het moment van vestigen van de erfdienstbaarheid kunnen dan gewijzigd zijn. Dit kan reden zijn om de erfdienstbaarheid te wijzigen of op te heffen. Wanneer de buren daaraan niet meewerken, zal dit aan de rechter moeten worden voorgelegd. Een advocaat burenrecht kan je daarbij helpen.

 5. Burenrecht en ongewenste inkijk en privacy

  Nederland is dichtbevolkt. Veel mensen zijn echter gehecht aan hun privacy. Deze privacy wordt door de wet ook enigszins beschermd. Zo zijn er regels over de afstand van ramen en balkons met rechtstreeks uitzicht op het perceel van de  buren. Meer over dit onderwerp kun je lezen in mijn eerdere blog.

  Om hun eigendommen te beschermen maken veel mensen gebruik van camera’s. Het nadeel daarvan is, dat ook geregeld het perceel van de buren gefilmd wordt. Dat vindt natuurlijk niet iedereen even fijn. Ook hierover kan discussie ontstaan. De ernst van de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer moet worden afgewogen tegen het belang van de ander om een camera te plaatsen. Omstandigheden die meespelen bij de vraag of er sprake is van een onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, zijn onder andere:

  –           Welk perceel wordt gefilmd, en welke gebieden worden geblokt?

  –           Wordt er continu opgenomen?

  –           Is de camerastand vergrendeld?

  –           Kan de camerastand zelf weer worden gewijzigd of niet?

  Zie hierover bijvoorbeeld een uitspraak van de rechtbank Limburg.

Maartje van den Berg

Maartje van den Berg

Advies advocaat burenrecht

In de loop van de jaren heb ik als advocaat veel zaken op het gebied van burenrecht behandeld. Mijn insteek is daarbij om eerst te kijken of een regeling tussen partijen kan worden bereikt. Als buren heb je immers nog langer met elkaar te maken. Daarvoor is wel bereidheid van beide buren nodig. Lukt het niet om afspraken te maken, dan is het soms onvermijdelijk om het discussiepunt aan de rechter voor te leggen.

Voor vragen over burenrecht kunt u contact met mij opnemen via: Advocaten van Waerde in Amersfoort, telefoon 033 820 03 88 / 06 21 51 59 65 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl. Ik help u graag om uw juridische positie helder te krijgen.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies