Mail
 in Vastgoedrecht, Burenrecht, Coronacrisis

In tijden waarin mensen meer thuis zijn, ligt een burenruzie eerder op de loer. Dat geldt zeker nu in deze tijden van corona veel mensen thuis werken. Wanneer het dan mooi weer is, en veel mensen in hun tuinen of dakterras zitten, kan er ergernis ontstaan. In mijn praktijk merk ik meer discussies tussen buren. Soms kan een oplossing worden gevonden, maar soms escaleert het helaas tot een burenruzie.

Burenruzie door overbouw

Wanneer buren hun schuur of schutting over de erfgrens hebben geplaatst, is er eigenlijk sprake van landje pik. Lang niet altijd is dit bewust gedaan, maar het gevolg is wel dat de buren gebruik maken van grond van een ander. Als eigenaar van de grond, kun je verwijdering vragen van de overbouw. Wanneer de buurman echter stelt dat hij dan onevenredig wordt benadeeld, zijn er andere oplossingen mogelijk. In die gevallen biedt wellicht het vestigen van een erfdienstbaarheid een oplossing, en voorkomen buren daarmee een burenruzie. Ik schreef hierover eerder een blog.

Burenruzie door bomen en beplanting

In de wet is bepaald dat bomen op een afstand van één meter van de erfgrens mogen staan. Voor heesters en heggen geldt een afstand van een halve meter. Daarnaast bepaalt de wet dat overhangende planten mogen worden verwijderd. Je moet dan wel eerst de buurman vragen om ze zelf te verwijderen. Doet hij dit niet, dan mag je ze zelf weghalen.

Het komt geregeld voor dat bomen dicht bij de erfgrens staan. Dit heeft gevolgen voor de lichtinval en bladafval. Dit kan leiden tot een burenruzie. In een dichtbevolkt land als Nederland is er niet snel sprake is van onrechtmatige hinder door beperking van lichtinval. Wanneer de bomen echter te dicht bij de erfgrens staan, kan er wel verwijdering van de bomen worden gevorderd. Dit is mogelijk anders wanneer de boom er al heel lang staat. Er kan dan sprake zijn van verjaring, waardoor je de boom toch moet dulden.

Burenruzie vanwege uitleg erfdienstbaarheid

Er zijn verschillende soorten erfdienstbaarheid. Je kunt een erfdienstbaarheid van licht hebben. Ik schreef daarover eerder een blog. Een hele bekende erfdienstbaarheid is het recht van overpad.

Het komt geregeld voor dat er discussie, en soms zelfs een burenruzie komt over de uitleg van een erfdienstbaarheid. Daarvoor geldt een objectieve uitleg van de erfdienstbaarheid. Wat hebben de oorspronkelijke eigenaren bedoeld ermee te bereiken gelet op de inhoud van notariële akte? Betekent een recht van overpad bijvoorbeeld dat je alleen over het pad mag lopen of er ook met motorvoertuigen over heen mag? Dit kan leiden tot een burenruzie en in het uiterste geval zal de rechter zich daarover moeten uitlaten.

In een recent kort geding bij de rechtbank Overijssel ging het om de uitleg van een erfdienstbaarheid van uitzicht. In die situatie waren in een notariële akte specifieke bepalingen opgenomen voor het aanbrengen van beplanting. Het was niet toegestaan om het uitzicht van de buurwoningen te belemmeren. Een van de bewoners had leilindes geplant langs de erfgrens. Hij was van mening dat daardoor niet het uitzicht werd belemmerd op een wijze zoals in de notariële akte was opgenomen. De andere eigenaar was het daarmee niet eens. Een burenruzie dus. In kort geding heeft de rechter geoordeeld dat de buurman de leilindes moest verwijderen, op straffe van een dwangsom.

Conclusie

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Ik streef ernaar om een burenruzie niet onnodig te laten escaleren. Daarvoor is wel een redelijke opstelling nodig van beide buren. Mocht u tegen een burenruzie aanlopen, dan kan ik samen met u kijken naar mogelijke oplossingen. Ik help u graag. U kunt daartoe contact opnemen met Advocaten van Waerde via telefoon 033 820 03 88 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies