Mail
 in aanzegvergoeding, Arbeidsrecht

Sinds 1 januari 2015 kent het arbeidsrecht de aanzegverplichting en de aanzegvergoeding. Hoe zit dit ook alweer? Ik zal dat in deze blog uitleggen.

De aanzegverplichting

Sinds 1 januari 2015 dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdig, te weten uiterlijk 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, schriftelijk aan de werknemer mee te delen of en zo ja, onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Dit is de zogenaamde aanzegverplichting en deze staat in artikel 7:668 lid 1 BW. Deze aanzegging is overigens alleen verplicht bij arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt, dat het ook mogelijk is om bij aanvang van het dienstverband voor bepaalde tijd al de aanzegging te doen, dat deze niet wordt verlengd. De aanzegging staat dan al in de arbeidsovereenkomst. Het is dan nog wel mogelijk om alsnog de arbeidsovereenkomst te verlengen. Deze nieuwe aanzegging moet dan wel tijdig, dus uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, gebeuren.

In de rechtspraak is ondertussen in meerdere uitspraken al naar voren gekomen, dat onder schriftelijk ook whatsapp en email wordt verstaan. Bijvoorbeeld in een uitspraak van de kantonrechter te Alkmaar. Deze is hier te vinden. Toch adviseer ik werkgevers om de aanzegging (ook) per aangetekende brief te doen. Dit om onnodige discussie te vermijden. Ik heb al eens een blog over het gegoochel met de aanzegvergoeding geschreven. Deze is hier terug te lezen.

De aanzegvergoeding

Wanneer de werkgever zich in het geheel niet dan wel niet tijdig aan de aanzegverplichting houdt dan is hij een aanzegvergoeding verschuldigd van maximaal 1 bruto maandsalaris. Overigens eindigt de arbeidsovereenkomst wel van rechtswege. De vergoeding ziet enkel op het niet tijdig aanzeggen.

Op het moment, dat de werkgever te laat aanzegt, maar nog wel voor het einde van de arbeidsovereenkomst, dan is de aanzegvergoeding gedeeltelijk verschuldigd. Bijvoorbeeld als de aanzegging pas 2 weken voor het einde volgt, dan is er een half bruto maandsalaris verschuldigd.

De vervaltermijn

Wat kan en moet je als werknemer doen op het moment, dat de aanzegvergoeding niet is betaald. Er is dus ook niet (tijdig) aangezegd. Het is dan zaak om snel te handelen en een advocaat in te schakelen. De vervaltermijn waarbinnen de aanzegvergoeding gevorderd kan worden is 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Eindigt deze per 1 juli 2021, dan moet uiterlijk 30 september 2021 een verzoekschrift zijn ingediend bij de kantonrechter. Gebeurt dit niet of te laat, dan is de vordering komen te vervallen. Het is dan niet meer mogelijk om de aanzegvergoeding via de rechter te incasseren. Dit geldt ook als de arbeidsovereenkomst (stilzwijgend) wordt voortgezet.

Conclusie

Werkgevers adviseer ik om altijd tijdig een schriftelijke aanzegging per aangetekende brief te doen. Ook al is in de rechtspraak een aantal keer bepaald, dat whatsapp en/of email ook voldoende is. Werknemers adviseer ik om bij geen of niet tijdige aanzegging direct stappen te ondernemen, omdat de termijn waarbinnen dit moet gebeuren betrekkelijk kort is.

Voor vragen over de aanzegverplichting en de aanzegvergoeding kunt u contact opnemen met de advocaten arbeidsrecht van de Advocaten van Waerde: telefoon 033 820 0388 of email: info@advcoaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies