Mail
 in Arbeidsovereenkomst, Arbeidsrecht, Ketenregeling

Hoe zit het precies met de ketenregeling in het arbeidsrecht? Hoe lang mag deze keten zijn en aan welke eisen moet die voldoen? In deze blog zal ik daar meer over vertellen.

De wet

De ketenregeling staat in artikel 7:668a BW en deze bepaling is hier te vinden. De ketenregeling is enkel van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Hiervan mag je eerdere meerdere sluiten voordat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een dergelijke overeenkomst sluit je slechts eenmaal met een werkgever. Vandaar ook de term arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Hoelang mag de keten zijn?

Feitelijk zijn er twee opties en wel de volgende.

  1. Partijen komen 1 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen met de duur van 36 maanden. Wanneer er binnen 6 maanden opnieuw een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, dan is deze voor onbepaalde tijd (artikel 7:668a lid 1 sub a BW).
  2. Partijen komen meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeen. Op het moment dat er tussen de verschillende overeenkomst ten hoogste 6 maanden zit, dan is de 4e gesloten overeenkomst in de keten voor onbepaalde tijd (artikel 7:668a lid 1 sub b BW). Hier is nog wel van belang om te weten, dat de termijn van 36 maanden niet wordt overschreden. Wanneer deze termijn wordt overschreden, dan wordt de laatst gesloten overeenkomst geacht er een te zijn voor onbepaalde tijd. Ook al is het pas de 3e overeenkomst in de keten.

Verschillende werkgevers

Geldt de ketenregeling ook als je tussentijds van werkgever wisselt? In beginsel zou je denken, dat er op dat moment een nieuwe keten zal beginnen. Dit is juist met 1 belangrijke uitzondering en wel deze. Op het moment, dat een werknemer naar een andere werkgever overstapt en de nieuwe werkgever moet redelijkerwijze ten aanzien van de verrichte werkzaamheden worden geacht de opvolger te zijn van de vorige werkgever, dan loopt de ketenregeling gewoon door (artikel 7:668a lid 2 BW).

Uitzonderingen

Er zijn enige uitzonderingen op de eerder genoemde opties. Op het moment, dat er een arbeidsovereenkomst voor 36 maanden of meer is gesloten en deze wordt opgevolgd door een overeenkomst van ten hoogste 3 maanden, dan is optie 1 niet van toepassing (artikel 7:668a lid 3 BW). De arbeidsovereenkomst voor ten hoogste 3 maanden is er daadwerkelijk eentje voor bepaalde tijd en eindigt dan ook van rechtswege.

Een andere uitzondering op de ketenregeling is, dat in een CAO kan worden bepaald dat de termijn van 36 maanden wordt verlengd tot 48 maanden (artikel 7;668a lid 5 BW).

Hoe eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Hoewel het bij de ketenregeling in beginsel gaat over het voortzetten van een arbeidsovereenkomst toch een opmerking over de beëindiging. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, wanneer de overeengekomen tijd c.q. duur is verstreken (artikel 7:667 BW). Als werkgever moet je echter niet vergeten aan de aanzegverplichting te voldoen, want anders ben de aanzegvergoeding verschuldigd. Over de aanzegverplichting en -vergoeding schreef ik al eerder een blog. Deze is hier te vinden.

Conclusie

Bij het aanbieden van meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd na elkaar, is het van belang goed het aantal in de gaten te houden. Het mogen er niet meer dan 3 zijn, want anders is de 4e overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is alleen anders als er minimaal 6 maanden en 1 dag tussen de verschillende overeenkomsten zitten.

Verder is het verstandig om bij het aannemen van een nieuwe werknemer goed te controleren of er wel of geen sprake is van opvolgend werkgeverschap. Is dit het geval, dan moet er goed gekeken worden hoever de werknemer al in de ketenregeling is. Het kan zo maar zijn, dat er direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden moet worden.

Voor vragen over de ketenregeling kunt u contact opnemen met de advocaten arbeidsrecht van de Advocaten van Waerde: telefoon 033 820 0388 of email: info@advocaten-van-waerde.nl

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies