Mail
 in wijzigen vakantie, Arbeidsrecht, coronavirus, vakantiedagen, vakantiedagen wijzigen

Kunnen goedkeurde vakantiedagen nog wijzigen? Van veel werknemers zijn de aanvragen voor vakantiedagen goedgekeurd. Moet een werknemer tijdens corona op vakantie of kan hij de vakantiedagen wijzigen? Veel werknemers vragen zich af of ze wel echt hun vakantiedagen willen opnemen deze zomer. Door corona kan immers vooralsnog niet of nauwelijks naar het buitenland worden gereisd. Ook in Nederland zijn de mogelijkheden beperkter. Het kabinet zal hier in juni meer duidelijkheid over geven. Hoe zit het dan met de al geplande vakanties? Werknemers planden hun vakanties met in gedachten: een heerlijke strandvakantie. Nu kan dat mogelijk niet doorgaan. Werknemers zullen hun vakantiedagen in hun tuin zitten. Daar hebben veel werknemers geen zin in. Moet die vakantie dan opgenomen worden?

Vakantie in CAO of arbeidsovereenkomst

In bepaalde CAO’s (bijvoorbeeld de bouw of het onderwijs) of in een individuele arbeidsovereenkomst kan bepaald zijn, op welke data de werknemer vakantie zal genieten. Werknemer kan een vakantie op andere data in die gevallen niet afdwingen. Het coronavirus verandert daar niets aan.

Toestemming voor vakantie vragen

Werknemers hebben een wettelijk recht om op vakantie te kunnen gaan. Uitgangspunt is dat de werknemer schriftelijk toestemming voor die vakantie vraagt aan de werkgever. De meeste werkgevers hebben daar formulieren voor. De werkgever dient op een vakantieaanvraag van de werknemer binnen 14 dagen te reageren. Binnen die termijn zal de werkgever de vakantiewens veelal goedkeuren, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. De werkgever moet die bezwaren dan ook zelf binnen die 14 dagen schriftelijk aan de werknemer kenbaar maken. De werkgever dient tijdig aan te geven waarom de vakantie in de gevraagde tijd niet door kan gaan. Reageert de werkgever niet tijdig op het verzoek van de werknemer, dan geldt de vakantie als vastgesteld.

Vakantieaanvraag aan het begin van dit jaar gedaan

Veel bedrijven vragen aan hun werknemers om tijdig aan het begin van een jaar hun vakantieaanvragen voor de zomer door te geven. Op die manier hoopt de werkgever de vakanties zo te kunnen vaststellen dat alle werknemers die dat willen in de zomerperiode weg kunnen gaan. Gelijktijdig kan de werkgever tijdig vakantieplannen bijsturen, zodat bedrijfsprocessen ongehinderd doorlopen. De toestemming van de werkgever is immers nodig om op vakantie te kunnen gaan. Hierdoor hebben veel werknemers een vakantieaanvraag voor de zomervakantie gedaan voordat sprake was van het coronavirus. Werkgever hebben die vakanties al goedgekeurd. Veel vakanties van werknemers liggen hierdoor al vast voor deze zomer.

Goedgekeurde vakantiedagen wijzigen?

Een werknemer kan een eenmaal goedgekeurde vakantie niet zo maar wijzigen. Veel werkgevers hebben te maken met minder of stilliggend werk. Anderen hebben tijdelijk flexwerkers ingehuurd om de vakantieperiode goed te kunnen overbruggen. De werknemer zal daarom al snel de geplande en goedgekeurde vakantie ook daadwerkelijk moeten opnemen. Het zal heel lastig zijn voor de werknemer om hierop terug te kunnen komen.

Doel van vakantie?

Het genieten van vakantiedagen heeft een herstelfunctie. Dat zie je terug in de wetgeving. De werknemer dient de vakantiedagen zoveel mogelijk op te nemen in het jaar dat hij de vakantiedagen opbouwt.  Al kort na dat jaar vervallen veel vakantiedagen. Daarover schreef mijn kantoorgenoot Marc Gerritsen eerder een blog. De werknemer dient zijn vakantiedagen ook op te nemen, nu hij  langdurig thuis heeft gewerkt. Ook al kan die geplande mooie reis niet doorgaan, dan nog hebben werknemers wel behoefte aan rust. Zeker ook wanneer zij de afgelopen maanden thuis ook hun kinderen les hebben moeten geven. Die kinderen hebben deze zomer gewoon zomervakantie. Samen even tot rust komen, ook al is dat thuis, werkt ook dan herstellend.

De werknemer kan altijd in gesprek gaan met een werkgever om de goedgekeurde vakantiedagen te wijzigen. Hij kan werkgever met een beroep op ‘goed werkgeverschap’ vragen de goedgekeurde vakantie te wijzigen. Mogelijk dat een werkgever bereid is dat alsnog te doen. Het is evenwel geen plicht voor een werkgever hieraan mee te werken. Het is geen recht van de werknemer om een geplande vakantie te wijzigen. Uitgangspunt is: Werknemer zal die goedgekeurde vakantiedagen in beginsel moeten opnemen.

Nog geen vakantie gepland, is er dan een verplichting vakantiedagen op te nemen?

Het omgekeerde kan niet. De werkgever kan de werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen wanneer nog geen sprake is van een aanvraag voor vakantie door de werknemer. Die werknemer moet straks een verlofaanvraag doen. De werkgever dient hierop binnen 14 dagen te reageren. Die vakantieaanvraag kan alleen geweigerd worden als het bedrijfsbelang wordt geschaad. De bewijslast daarvan ligt bij de werkgever die goed zal moeten kunnen motiveren waarom de aanvraag wordt geweigerd. Het zal een ieder duidelijk zijn dat een hele afdeling niet tegelijk op vakantie zal kunnen. In overleg zal dan moeten worden afgestemd, wie wanneer gaat.

Kan een werkgever goedgekeurde vakantiedagen wijzigen en de verleende toestemming intrekken?

Ja, dit heeft de wetgever geregeld. Een werkgever kan eerder goedgekeurde vakantiedagen wijzigen wanneer hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Te denken valt aan de situatie dat de vervangende collega van de werknemer plotseling ziek wordt en de werknemer onmisbaar is voor het bedrijfsproces. De werkgever dient die wijziging wel met de betrokken werknemer vooraf te overleggen. Er wordt alsnog een nieuwe datum voor de vakantie bepaald. Dat kan eerder of later zijn. Op die datum kan niet nog eens worden teruggekomen door de werkgever. Daarnaast dient de werkgever aan de werknemer de financiële schade te vergoeden van het niet doorgaan van de eerder geplande vakantie. De werknemer op zijn beurt dient daarbij zijn schade zoveel mogelijk te beperken.

Werknemer wordt ziek tijdens geplande vakantie

Dagen waarop de werknemer tijdens een vakantie ziek is, gelden niet als vakantie, tenzij de werknemer daarmee instemt. Wel gelden direct alle gebruikelijke regels voor de ziekmelding en ziekte. Zo zal direct een (Arbo)arts ingeschakeld dienen te worden. Krijgt een werknemer tijdens zijn vakantie corona-verschijnselen en dat wordt vervolgens door een geraadpleegde arts bevestigd, dan is hij ziek. In dat geval gelden die dagen niet als vakantiedagen, tenzij de werknemer daarmee instemt. Een werkgever moet dat expliciet vragen.

Kunnen goedgekeurde vakantiedagen wijzigen wanneer een gezinslid corona krijgt tijdens vakantie

Dit richtlijnen van het RIVM luiden dat wanneer een gezinslid ernstige hoest en of koortsklachten krijgt, het hele gezin 14 dagen in quarantaine gaat. Een werknemer die hierdoor in quarantaine met het hele gezin raakt, kan in beginsel doorwerken, Wanneer doorwerken niet kan, dan mag de werkgever hiervoor geen verlofuren bij de werknemer aftrekken. De werknemer heeft recht op zijn gebruikelijk loon.

Anders is het wanneer het gezinslid ernstige coronaklachten krijgt tijdens een goedgekeurde vakantie van werknemer. De eenmaal goedgekeurde vakantie kan de werknemer immers niet zo maar terugdraaien. Hij zal hiervoor toestemming aan de werkgever moeten vragen. Wordt deze toestemming geweigerd dan heeft de werknemer in die tijd vakantie. Mogelijk dat werkgever en werknemer met de uitgangspunten van het zorgverlof in die situatie samen een oplossing vinden. Daarover schreef ik in een eerdere blog.  Zeker is dat echter niet.

Conclusie

Werkgevers en werknemers kunnen met vragen over het wijzigen of intrekken van al goedgekeurde vakanties, contact opnemen met de advocaten arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde: telefoon 033 820 0388 / 06 82572070 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies