Mail
 in Arbeidsrecht, Transitievergoeding

Heeft iedere werknemer altijd recht op de transitievergoeding? In beginsel wel. Dit staat onder meer in artikel 7:673 BW. In deze blog zal ik hier iets meer over uitleggen.

De invoering van de transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wwz op 1 juli 2015 staat het recht op de transitievergoeding in de wet, namelijk in artikel 7:673 BW. Iedere werknemer heeft na beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op deze vergoeding. Dit geldt zowel voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde als onbepaalde tijd. Ook staat er sinds 1 juli 2015 in de wet, dat een werknemer ook aanspraak kan hebben op een billijke vergoeding. Over het verschil tussen de transitievergoeding en de billijke vergoeding schreef ik al eerder een blog. Die is hier terug te lezen.

In eerste instantie ontstond het recht op de transitievergoeding pas na 2 jaar dienstverband. Sinds de invoering van de Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) op 1 januari 2020 ontstaat dit recht direct bij aanvang van het dienstverband.

De berekening van de transitievergoeding

In artikel 7:673 lid 2 BW staat hoe de transitievergoeding wordt berekend. Het voert te ver om in deze blog dit uitvoerig bespreken. Er zijn op internet voldoende goede rekenprogramma’s te vinden om de omvang van de transitievergoeding te berekenen. Hiervoor heb je enkel (1) het bruto salaris inclusief vakantiegeld en overige emolumenten nodig, (2) de datum van indiensttreding en (3) de datum waarop het dienstverband eindigt.

De transitievergoeding bedraagt op dit moment maximaal € 83.000,– bruto, tenzij het jaarsalaris hoger is. In dat geval is de maximale transitievergoeding dat bewuste jaarsalaris. De maximale vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd (artikel 7:673 lid 3 BW). De praktijk heeft geleerd, dat de maximale vergoeding jaarlijks met ongeveer € 1.000,– bruto is verhoogd sinds de wetswijziging van 2015.

Uitzondering

Heeft een werknemer echt altijd recht op de transitievergoeding? In beginsel wel. De uitzondering is als een werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, dan vervalt het recht op de transitievergoeding. Wanneer is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen? Hier moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het mishandelen van collega’s en of de werkgever zelf, diefstal of verduistering, ernstige vernielingen aanrichten. Kortom, het moet echt gaan om excessen. Wanneer je als werknemer je normaal gedraagt, dan heb je recht op de transitievergoeding.

Wel kan het zo zijn, dat een werknemer slechts aanspraak heeft op de gedeeltelijke transitievergoeding. Wanneer is dit het geval? Hierover schreef ik al eens een blog en die is hier te vinden.

De transitievergoeding vorderen

Wat kan of moet je doen als de werkgever de transitievergoeding niet betaald? In ieder geval niet te lang wachten. Met de invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) zijn er ook zgn. vervaltermijnen in de wet gekomen en deze zijn relatief kort. In het geval van de transitievergoeding moet bij niet betaling er binnen 3 maanden nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd een procedure zijn gestart. De werknemer moet binnen 3 maanden een verzoekschrift bij de kantonrechter hebben ingediend en deze moet de ontvangst hiervan hebben bevestigd. Laat je als werknemer deze vervaltermijn verstrijken, dan is ook de vordering vervallen. Vandaar de term vervaltermijn. Het is dan niet meer mogelijk om de transitievergoeding van de werkgever te vorderen.

Conclusie

Als werknemer heb je, in beginsel, dus altijd recht op de transitievergoeding. Slechts in uitzonderingsgevallen is dit niet het geval. Op het moment, dat de werkgever deze niet betaald, dan moet je als werknemer snel handelen. Een verzoekschrift met de vordering tot betaling moet binnen 3 maanden in behandeling zijn genomen door de kantonrechter. De kantonrechter moet de ontvangst wel schriftelijk bevestigen. Na 3 maanden is het recht op de transitievergoeding vervallen.

Vragen

Wilt u meer weten over de transitievergoeding, het berekenen en/of vorderen hiervan? Of zelfs een procedure hieromtrent starten? Neem contact op met Advocaten van Waerde via telefoon 033-820 03 88 of email info@advocaten-van-waerde.nl

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies