Mail
 in Arbeidsovereenkomst, Arbeidsrecht, Concurrentiebeding

Begin dit jaar is er een wetsvoorstel voor een nieuw concurrentiebeding ingediend. Wat gaat er nu veranderen. In deze blog zal ik daar nader op ingaan.

De huidige wetgeving

In beginsel mag er alleen een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden opgenomen. En de werknemer moet meerderjarig zijn. Slechts als de werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen weet aan te tonen, dan is een beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd toegestaan. Dit zwaarwegende bedrijfsbelang moet schriftelijk en gemotiveerd in het beding zijn opgenomen. De jurisprudentie leert, dat er niet snel aangenomen wordt, dat er sprake is van een dergelijk zwaarwichtig bedrijfsbelang. Het concurrentiebeding is opgenomen in artikel 7:653 BW. De volledige tekst is hier te vinden.

Het wetsvoorstel

Wat gaat er veranderen op het moment, dat het wetsvoorstel wordt aangenomen? In het navolgende zal ik de belangrijkste wijzigingen (kort) bespreken.

Duur concurrentiebeding

Het concurrentiebeding zal in duur wettelijk worden begrensd. Op dit moment staat er geen (maximale) duur in de wet. In de jurisprudentie is bepaald, dat een duur van 12 maanden aanvaardbaar is. Deze duur zal nu in de wet komen. Staat er in een concurrentiebeding in de toekomst een duur van langer dan 12 maanden, dan is het beding nietig. Dit geldt ook voor een beding waar in het geheel geen duur is opgenomen.

Geografische afbakening

Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend en dit moet ook in het beding specifiek en gemotiveerd worden opgenomen. Als dit niet of niet expliciet genoeg is gebeurd, dan is het beding ook om deze reden nietig. Nu is het niet wettelijk verplicht om een geografische afbakening op te nemen.

Zwaarwichtig bedrijfsbelang

In het wetsvoorstel is opgenomen, dat nu zowel in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd als arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd het zwaarwichtig bedrijfsbelang moet zijn opgenomen en gemotiveerd in het beding.

Vergoeding

Op het moment, dat de werkgever de werknemer aan het concurrentiebeding wil houden, dan moet er een vergoeding aan de werknemer betaald worden. Deze verplichte vergoeding wordt op 50% van het laatst verdiende maandsalaris gesteld. De vergoeding moet door de werkgever voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer betaald zijn.

Schriftelijk beroep

De werkgever moet tijdig en schriftelijk een beroep doen op het concurrentiebeding. Het is tijdig als het een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst wordt gedaan. Tevens dient de werkgever aan te geven hoelang hij de werknemer aan het concurrentiebeding wil/zal houden. Over deze periode moet de vergoeding betaald worden.

Conclusie

Op het moment, dat het wetsvoorstel wordt aangenomen en het definitief een wet wordt, gaat er nogal wat veranderen voor met name de werkgever t.a.v. het concurrentiebeding. Het streven is, dat de nieuwe wet ingaat op 1 januari 2025. Tot die tijd blijft de huidige wetgeving en jurisprudentie gewoon van kracht met betrekking tot het concurrentiebeding. Hierover schreef mijn collega Yvonne Weernink al meerdere blogs. Deze zijn hier en hier terug te lezen.

Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u ook contact opnemen met Advocaten van Waerde via telefoon 033- 820 03 88 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl.

 

 

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies