Ambtenarenrecht bij Advocaten van Waerde

De problematiek die in het reguliere arbeidsrecht speelt tussen werkgever en werknemer, bestaat ook in het ambtenarenrecht tussen bestuursorgaan en ambtenaar. Daar zit dan ook niet het werkelijke verschil tussen beide rechtsgebieden. Wat het ambtenarenrecht gecompliceerd maakt, zijn de specifieke bestuursrechtelijke procedures, waar de ambtenaar mee te maken krijgt. In het reguliere arbeidsrecht heeft een werknemer alleen de procedure bij het UWV Werkbedrijf of bij de rechter. In het ambtenarenrecht heeft de ambtenaar eerst een interne bezwaarprocedure die moet worden doorlopen voordat de ambtenaar (eventueel) naar de rechtbank kan gaan. Daar komt nog eens bij dat bij iedere handeling van het bestuursorgaan er goed moet worden gekeken of die betreffende handeling geen besluit is, dat open staat voor bezwaar. Het maken van bezwaar dient binnen 6 weken te gebeuren. Maakt de ambtenaar te laat bezwaar, dan is de bezwaarmogelijkheid weg.

Bij ambtenarenrecht kunt u denken aan de volgende werkzaamheden:

  • vaststellen van de rechtspositie van de ambtenaar
  • vaststellen van de toepasselijke rechtspositieregeling
  • adviseren en procederen bij arbeidsconflicten, disciplinaire maatregelen en dreigend ontslag
  • adviseren bij arbeidsongeschiktheid of ziekte
  • advies bij ongevallen op het werk
  • begeleiden van reorganisaties, waarbij meerdere ambtenaren tegelijkertijd hun baan verliezen
  • begeleiden van bezwaarschriftprocedures
  • bijstand in mediation

Op onderwijspersoneel kan behalve het ambtenarenrecht ook het onderwijsrecht van toepassing zijn.