Contractenrecht bij Advocaten van Waerde

Een goed opgesteld contract kan in de toekomst van grote waarde zijn. Advocaten van Waerde helpt u bij het opstellen en beoordelen van uw contracten. Mogelijke interpretatieverschillen kunnen daarmee worden voorkomen. Ook risico’s kunnen beter worden ingeschat. Advocaten van Waerde is specialist contractrecht.

Er bestaan contracten in allerlei soorten en maten. Zo kan het gaan om een samenwerkingsovereenkomst, maar ook om een leverancierscontract of franchiseovereenkomst. Het kan gaan om een eenmalige overeenkomst of om een duurovereenkomst. Voor sommige overeenkomsten geven de wet en/of rechtspraak specifieke regels, zoals bij een agentuurovereenkomst en distributieovereenkomst.

Mochten er toch discussies over contracten of contractuele bepalingen ontstaan, dan procederen wij zo nodig hierover.

Wanneer een partij zijn of haar verplichtingen bij de uitvoering van de overeenkomst niet op juiste wijze nakomt, kan er sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming oftewel wanprestatie.
Mogelijk kan dan de overeenkomst worden ontbonden, opgeschort of bestaat er recht op schadevergoeding.
Vaak is dan wel een deugdelijke ingebrekestelling vereist. Dat is belangrijk om uw juridische positie veilig te stellen.

Wanneer u als ondernemer tot incasso van uw facturen wilt komen, gelden er specifieke regels voor de ingebrekestelling aan consumenten. Die moeten een zogenoemde “14-dagen brief” krijgen. Dit is een aanmaning waarin er nog een betalingstermijn van 14 dagen wordt gegeven en waarin de gevolgen van het niet betalen worden vermeld, waaronder de incassokosten.

Bij contractenrecht kunt u ook denken aan algemene voorwaarden. Met algemene voorwaarden kunt u vooraf en eenduidig voor al uw opdrachtgevers/afnemers bepaalde afspraken vastleggen. Daarbij is wel van belang dat algemene voorwaarden juist worden gebruikt. Gebeurt dat niet, dan kan het zijn dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of worden vernietigd.