Mail

Burenrecht bij Advocaten van Waerde

Burenrecht

Maartje

Advocaten van Waerde adviseert en procedeert op het gebied van burenrecht. Nederland is dichtbevolkt. Enige ergernis of hinder veroorzaakt door buren is daarom niet uit te sluiten. Het burenrecht heeft te maken met regels rondom het erf en de erfgrens. Voor vragen daarover kunt u terecht bij Maartje van den Berg.

Onrechtmatige daad door hinder

De wet geeft regels over erfafscheidingen, en bomen en struiken rondom de erfgrens. Ook zijn er regels over de afstand van ramen tot de erfgrens. Ondanks deze regels kan er soms toch discussie tussen buren ontstaan. Soms is er sprake van hinder die zo ernstig is, dat er sprake is van een onrechtmatige daad door licht- lucht- of geluidshinder of  hinder door inkijk. Dit kan variëren van overhangende takken, tot bouwwerken die te dicht of over de erfafscheiding staan. Advocaten van Waerde adviseert u graag over uw mogelijkheden. Daarbij houden we in gedachten, dat een goede relatie met uw buren niet onbelangrijk is.

Erfgrens en verjaring

Bij burenrecht kunt u ook denken aan discussies over de erfgrens. Waar ligt die erfgrens eigenlijk? Is dit de heg die er al jaren staat of wordt die bepaald door het kadasterpaaltje dat nog ergens in de grond staat? Door verjaring kan de erfgrens in de loop van de tijd zijn gewijzigd. En wanneer er sprake is van overbouw, is er dan sprake van landje-pik? Wij beoordelen graag uw juridische positie.

Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een verplichting van het ene erf om iets te dulden of te doen ten behoeve van een naburig erf. Een veel voorkomende erfdienstbaarheid is het recht van overpad. Daarmee moet je toestaan dat de buren over jouw perceel mogen gaan om hun perceel te bereiken. Dergelijke rechten zijn vaak vastgelegd in een notariële akte, maar kunnen ook door verjaring ontstaan. Onder omstandigheden kan de inhoud van een erfdienstbaarheid worden gewijzigd. Ook deze juridische aspecten vallen onder het burenrecht.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Wanneer je eigenaar bent van een appartement in een gebouw, heb je te maken met specifieke regels die gelden tussen de verschillende appartementseigenaren. Die regels volgen uit de wet, de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement. Daaruit volgt wanneer er bijvoorbeeld toestemming nodig is van de VvE voor een verbouwing. Ook zijn er speciale regels voor het vernietigen van een besluit van de VvE. De regels die gelden bij een VvE zijn dus een bijzondere vorm van burenrecht.

Onderwerpen bij burenrecht

Wij helpen u met advies en zo nodig een procedure over de volgende onderwerpen. Dit is geen volledige lijst. Mocht uw onderwerp hier niet bij staan, dan kunt u ons altijd even bellen.

 • Onrechtmatige hinder door geluid, inkijk, licht of lucht
 • Beplanting rondom de erfgrens
 • Bebouwing rondom de erfgrens
 • Misbruik van bevoegdheid
 • Erfgrensgeschillen
 • Verjaring
 • Erfdienstbaarheid, zoals het recht van overpad
 • Ladderrecht
 • Mandeligheid (gemeenschappelijke eigendom van een onroerend goed)
 • Recht van opstal
 • Erfpacht
 • Vereniging van Eigenaren (VvE)
Call Now Button Bel voor advies