Mail
 in Onroerend goedrecht, Vastgoedrecht

Een aannemer bepaalt de prijs voor een werk, bestaande uit bijvoorbeeld verbouwingswerkzaamheden. In de aannemingsovereenkomst wordt deze prijs vastgelegd. Er zijn verschillende manieren om een prijs voor een werk te bepalen. Dit heeft gevolgen voor het bedrag dat uiteindelijk door de opdrachtgever betaald moet worden. In deze blog ga ik hier nader op in.

prijs voor een werk

prijs voor een werk

Aannemingsovereenkomst

In de wet is een regeling opgenomen die geldt voor aanneming van werk. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de aannemer zich verbindt om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. De opdrachtgever betaalt een prijs voor het werk. Een werk van stoffelijke aard is een tastbaar product, bijvoorbeeld een gebouw. De aannemer verplicht zich een bepaald resultaat te behalen: de bouw van het gebouw. Ook verbouwingswerkzaamheden door een aannemer vallen onder een overeenkomst voor aanneming van werk. Voor dit werk moet een prijs betaald worden.

In een eerdere blog schreef ik over de uitvoering van een aannemingsovereenkomst. Ik ging daarin nader in op het herstel van gebreken. In deze blog ga ik nader in op een ander aspect van een aannemingsovereenkomst: de prijs voor een werk.

Vaste aanneemsom

Wanneer in een aannemingsovereenkomst een vaste aanneemsom wordt afgesproken, komen de opdrachtgever en de aannemer een vaste prijs voor een werk overeen. Voor die prijs moet het werk (bijvoorbeeld de verbouwing) dan worden uitgevoerd. Mochten de kosten toch hoger uitvallen, dan komt dit in beginsel voor risico van de aannemer.

Meerwerk

Bij een vaste aanneemsom heeft de aannemer wel aanspraak op vergoeding van extra kosten, wanneer er sprake is van meerwerk. Meerwerk kan niet zo maar worden gevorderd. De aannemer moet daar tijdig voor waarschuwen. In een eerdere blog ben ik uitvoeriger ingegaan op de vraag wanneer een aannemer een hogere prijs mag vragen in geval van meerwerk.

Regie

Een aannemer en een opdrachtgever kunnen ook een regieovereenkomst met elkaar afspreken. De werkzaamheden worden dan in regie uitgevoerd. Dat betekent dat de prijs voor een werk dan wordt bepaald door de werkelijke kosten. Die werkelijke kosten moet de opdrachtgever betalen. Dit brengt voor de opdrachtgever dus het risico met zich mee, dat de uiteindelijke kosten erg kunnen oplopen.

Richtprijs

Wanneer er sprake is van een regieovereenkomst, wordt de opdrachtgever mogelijk toch beschermd tegen (te) hoge kosten. Dit is het geval wanneer de aannemer een richtprijs heeft genoemd. Daarmee heeft de opdrachtgever bepaalde verwachtingen gekregen van de uiteindelijk te betalen aanneemsom.

Wanneer een richtprijs is genoemd, dan mag die in beginsel met maximaal 10 % worden overschreden. Dit bepaalt de wet in artikel 7:752 BW.

Veranderen van prijs voor een werk?

Het is mogelijk om gedurende het werk naderen afspraken te maken over de prijs voor een werk. Het is dan wel van belang om dit goed vast te leggen. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Voorbeeld

Een installatiebedrijf voerde in regie verbouwingswerkzaamheden uit aan een woning. In eerste instantie zijn de facturen betaald. Omdat de kosten opliepen (tot ruim € 50.000,-), hebben de aannemer en de opdrachtgever overleg gehad. Vervolgens zijn er nog facturen gestuurd van circa € 20.000,-. Die zijn ook voldaan. Daarna volgden echter nog meer facturen voor een totaal van circa € 46.000,-. De opdrachtgever liet die onbetaald. Hij was van mening dat in het nadere overleg een richtprijs was afgesproken van € 35.000,- voor de resterende werkzaamheden. Die richtprijs werd overschreden. De aannemer was van mening dat er sprake was van regie, en dat hij dus de werkelijke kosten kon vorderen.

Het hof is van mening dat de opdrachtgever heeft bewezen dat in het nadere overleg tussen partijen, in afwijking van de eerste afspraken, een richtprijs was afgesproken. De prijs voor het werk werd dus voor het vervolg niet meer op basis van regie, maar op basis van de richtprijs bepaald. Het hof komt tot dit oordeel, omdat dit volgde uit de gespreksverslagen die zijn gemaakt van het overleg tussen partijen. Die waren door de opdrachtgever opgesteld, en de aannemer heeft niet geprotesteerd tegen de inhoud van die verslagen. Hiermee kon de opdrachtgever dus bewijs leveren van de gewijzigde afspraken over de prijs voor het werk.

Conclusie

Maartje van den Berg

Maartje van den Berg

Het voorgaande maakt duidelijk dat er verschillende manieren zijn om de prijs voor een werk te bepalen. Een opdrachtgever heeft vaak het meeste baat bij een vaste aanneemsom. Hij weet dan vooraf waar hij aan toe is. Dat is anders bij een regieovereenkomst. De opdrachtgever moet dan de werkelijke kosten betalen. Wanneer de aannemer echter een richtprijs heeft genoemd, dan mag die richtprijs in beginsel niet met meer dan 10% worden overschreden. Mochten tijdens het werk andere afspraken worden gemaakt over de prijs van een werk, leg dat dan zo goed mogelijk schriftelijk vast. Dit kan latere discussie voorkomen, en versterkt in ieder geval de bewijspositie mocht het tot een procedure komen.

Vragen

Wanneer u zich afvraagt welke prijs voor een werk moet worden betaald bij een aannemingsovereenkomst, of daarover andere vragen hebt, neem dan gerust contact op om uw vraag voor te leggen. Ik help u graag om de situatie te beoordelen. U kunt daarvoor contact opnemen met Advocaten van Waerde via telefoon 033 820 03 88 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies