Mail

Privacy Statement inclusief Cookiebeleid van Advocaten van Waerde

Algemeen

 1. Advocaten van Waerde is de handelsnaam van het samenwerkingsverband van Weernink Advocatuur B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 67854990, MG Advocatuur, ingeschreven bij de KvK onder nummer 68324529 en MvdB Advocatuur, KvK nr. 69126704. Wanneer hierna over Advocaten van Waerde wordt gesproken, wordt het gehele samenwerkingsverband bedoeld.
 2. Advocaten van Waerde respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins door ons wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocaten van Waerde verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

 1. Advocaten van Waerde verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kan Advocaten van Waerde een derde partij inschakelen. U als betrokkene maakt dan zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

 1. Advocaten van Waerde verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
  – het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst van opdracht en het voeren van (gerechtelijke) procedures
  – innen van declaraties
  – advisering, bemiddeling en verwijzing
  – voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
  – marketing- en communicatie activiteiten
  – werving en selectie (sollicitatie)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 1. Advocaten van Waerde verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
  – NAW-gegevens
  – Geslacht
  – E-mailadres
  – Telefoon
  – Geboortedatum
  – Bankrekeningnummer
  – Functie
  – BSN nummer
  – Geldig identiteitsbewijs
  Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocaten van Waerde omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 1. Advocaten van Waerde verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
  – wettelijke verplichting
  – uitvoering van een overeenkomst
  – verkregen toestemming van betrokkene(n)
  – gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

 1. Advocaten van Waerde deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocaten van Waerde, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.Daarnaast kan Advocaten van Waerde persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocaten van Waerde uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocaten van Waerde ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

 1. Advocaten van Waerde hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocaten van Waerde gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocaten van Waerde in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

 1. Advocaten van Waerde bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

 1. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u schriftelijk doen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocaten van Waerde aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
  Advocaten van Waerde
  info@advocaten-van-waerde.nl
  Stadsring 163 A unit 2/7
  3817 BA Amersfoort

  Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Advocaten van Waerde neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

 1. Op de website van Advocaten van Waerde (www.advocaten-van-waerde.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Linkedin. Advocaten van Waerde houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

 1. Advocaten van Waerde houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Advocaten van Waerde verkocht aan derden.Teneinde het gebruiksgemak van de website van Advocaten van Waerde te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Advocaten van Waerde op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.De website van Advocaten van Waerde maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Advocaten van Waerde geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder artikel 11 ‘Gebruik social media’ is omschreven. Advocaten van Waerde heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

  Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

  Op de website biedt Advocaten van Waerde een blog aan dat vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Advocaten van Waerde is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Advocaten van Waerde dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

 1. Advocaten van Waerde heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Advocaten van Waerde (www.advocaten-van-waerde.nl) gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

 1. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met:
  Advocaten van Waerde
  info@advocaten-van-waerde.nl
  Stadsring 163 A unit 2/7
  3817 BA Amersfoort

Dit privacy statement is op d.d. 1 juni 2018 vastgesteld.

Call Now Button Bel voor advies