Mail
 in Bouwrecht, Vastgoedrecht
Schade door heien

Schade door heien

Bij (sloop)werkzaamheden kan schade door heien of andere trilling ontstaan. Werkzaamheden door een aannemer kunnen risico’s voor de omgeving en voor omliggende panden met zich meebrengen, zeker wanneer dit gepaard gaat met heiwerkzaamheden of andere werkzaamheden met trillingen zoals bij sloopwerkzaamheden. Hoe moet een aannemer hiermee omgaan, wie is voor de schade aansprakelijk en hoe moet de schade worden aangetoond? In deze blog maak ik dat duidelijk.

Zorgvuldigheid aannemer

Een aannemer dient bij (sloop)werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen om schade aan eigendommen van derden te voorkomen. Dit geldt zeker bij grote projecten waarbij er sprake is van heien. Per geval moet bekeken worden welke zorgvuldigheid van de aannemer kan worden verlangd. Omstandigheden die daarbij een rol kunnen spelen zijn:

  • De aard en ingrijpendheid van de werkzaamheden
  • De voorzienbaarheid van de schade
  • De wenselijkheid van het voeren van overleg met omwonenden om mogelijke risico’s in kaart te brengen
  • De mogelijkheid om onderzoek te verrichten
  • De praktische mogelijkheden om voorzorgsmaatregelen te treffen
  • De eventuele bijzondere kwetsbaarheid van het buurperceel

Dit volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad uit 2004. Die uitspraak wordt nog steeds gevolgd. Zie daarvoor de uitspraken van het Hof Amsterdam van 12 mei 2020 en 11 januari 2022.

Voorzorgsmaatregelen

Voordat een aannemer start met de werkzaamheden moet hij dus goed de risico’s in kaart brengen. Het opstellen van een sloopveiligheidsplan en werkomschrijving is onvoldoende. Een aannemer moet ook daadwerkelijk handelen. Bij voorzienbare risico’s moet hij nader onderzoek doen en bekijken welke maatregelen mogelijk zijn om die risico’s te beperken. Daartoe kan overleg met de betrokkenen vereist zijn.

Onrechtmatig handelen

Wanneer een aannemer dergelijke voorzorgsmaatregelen nalaat, kan hij onrechtmatig handelen jegens de omwonenden. Hij is dan aansprakelijk voor schade door heien of andere trilling die omwonenden lijden als gevolg van de werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid ziet dus op derden waarmee de aannemer geen overeenkomst heeft. De aansprakelijkheid van de aannemer jegens zijn opdrachtgever met wie hij een overeenkomst heeft, heb ik nader beschreven in een eerdere blog.

Causaal verband schade door heien of andere trilling

Een discussie die nog wel eens gevoerd wordt, is de stelling van de aannemer dat de schade niet is ontstaan door zijn werkzaamheden. De aannemer is dan van mening dat er geen schade is als gevolg van het heien of andere werkzaamheden van hem. De scheurvorming bij omliggende panden was bijvoorbeeld al aanwezig.

Bewijslast

In beginsel rust het bewijs dat de door de omwonenden geleden schade het gevolg is van de werkzaamheden, op de omwonenden. Zij moeten bewijzen dat de schade door heien of andere werkzaamheden van de aannemer is ontstaan.

Het is daarom raadzaam om voor aanvang van de werkzaamheden een nulmeting te doen en foto’s te maken. Niet altijd wordt dit gedaan. Dan zal een deskundige rapport uitkomst kunnen bieden. Wanneer daaruit volgt dat het aannemelijk is dat de schade door werkzaamheden van de aannemer is ontstaan, ben je een heel eind. Mogelijk dat een rechter de aannemer dan nog de gelegenheid biedt tot tegenbewijs. Dat gebeurde in een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag. In die zaak mocht de aannemer nog aantonen dat de schade bij de buren niet was veroorzaakt door zijn werkzaamheden.

Maartje van den Berg

Maartje van den Berg

Vragen

Er wordt nog veel gebouwd in Nederland. Er is immers nog steeds een woningtekort. Om die woningen te realiseren, is het geregeld noodzakelijk dat er heiwerkzaamheden plaatsvinden. Daardoor ontstaat er een aanmerkelijk risico op schade bij omliggende panden. Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, bespreek ik graag de mogelijkheden om deze schade te verhalen. U kunt daarvoor contact opnemen met Advocaten van Waerde via telefoon 033 820 03 88 / 06 21 51 59 65 of e-mail info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies