Mail
 in Arbeidsrecht, Coronacrisis, noodverlof, ouderschapsverlof, werk-privébalans, Zorgverlof

Het arbeidsrecht kent enkele extra verlofvormen om een goede werk-privébalans te houden. De corona maatregelen zijn verlengd tot 28 april a.s. De virologen voorspellen dat deze maatregelen ook daarna nog zullen blijven, misschien wel tot juli. Dit betekent dat iedereen vooral thuis dient te blijven én werknemers zo veel mogelijk vanuit huis werken. Een goede werk-privébalans vinden kan hierdoor lastig zijn. Dit geldt voor iedereen. Hoe krijg je een goed werkritme thuis? Voor ouders met (jonge) kinderen is dat extra moeilijk. Kinderen hebben gewoon behoefte aan aandacht en toezicht. Zij vragen hulp bij het schoolwerk. Hoe kan een werknemer, dat alles combineren met het kantoorwerk? Een werkgever kan hierbij helpen.

Contact houden

Werkgevers zullen in deze coronacrisis contact houden met al hun thuiswerkende personeel. Zij proberen op die wijze hun personeel te motiveren en te stimuleren. Afhankelijk van de omvang van de organisatie gebeurt dit door de werkgever, leidinggevende, of collega’s. Bespreek niet alleen het werk, maar ook de werk-privébalans. Is die nog goed? Is er stress? Waardoor? Zo nodig kan een werknemer ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon in de organisatie, of bij de Arbodienst. Samen moet we door deze periode heen. Wijs elkaar op de extra verlofvormen voor een goede werk-privébalans die het arbeidsrecht biedt. Zo wordt de thuissituatie wat gemakkelijker en de werk-privébalans hersteld. Want maanden achter elkaar thuis topsport verrichten, is voor iedereen zwaar.

Extra verlofvormen om een goede werk-privébalans te houden

Het arbeidsrecht voorziet niet in een eenduidige oplossing voor deze coronacrisis. Deze crisis is ongekend en de duur is nog onbekend. Toch kan de werkgever zijn werknemers hulp bieden bij het hervinden van een goede werk-privébalans. Het arbeidsrecht kent enkele extra verlofvormen om een goede werk-privébalans te houden:

  1. Noodverlof
  2. Ouderschapsverlof
  3. Zorgverlof
  4. Vakantiedagen opnemen
  5. Onbetaald verlof

Noodverlof

De scholen en kinderopvang zijn dicht vanaf 16 maart 2020. Vanaf dat moment moeten ouders de opvang van hun kinderen zelf thuis organiseren. Zij kunnen geen beroep meer doen op de vaste oppas, zoals opa en oma. In die zelfde tijd moest ook personeel zoveel mogelijk thuis werken. In zo’n situatie kan even sprake zijn van een soort noodsituatie. Hoe krijg je dit als ouder/werknemer geregeld? In zo’n noodsituatie kan een werknemer beroep doen op noodverlof. Dit heet calamiteitenverlof. Dit is zeer kortdurend. Gedacht moet worden van enkele uren tot maximaal enkele dagen. Bij een calamiteit wordt de werknemer doorbetaald. Nu de scholen en kinderopvang langer dicht blijven, wijzigt er niets voor de ouders. Er kan geen beroep op dit calamiteitenverlof worden gedaan.

Ouderschapsverlof

In deze coronacrisis kan ouderschapsverlof werknemers met jonge kinderen helpen om de werk-privé balans te behouden. Een werknemer/ouder kan voor elk kind tot 8 jaar waarvoor werknemer de zorg heeft ouderschapsverlof opnemen. De duur van dit ouderschapsverlof is hoogstens 26 x de arbeidstijd per week. Gedurende het ouderschapsverlof is er geen recht op loon. Bij dit verlof kan in CAO of arbeidsvoorwaardenregeling een afwijkende beloning staan. Wanneer de werknemer samen met een partner de zorg voor een kind heeft, kan besloten worden om 50% van de arbeidstijd ouderschapsverlof op te nemen. Op die manier kan dit gedurende 1 jaar. Ook hier gelden bijkomende voorwaarden voor de aanvraag en toekenning. Daar kunnen werkgever en werknemer samen in deze crisis soepel mee omgaan.

Zorgverlof

We kennen twee vormen zorgverlof.  Bij beide vormen gaat het om ziekte. Het feit dat Nederland een coronacrisis doormaakt, is in beginsel geen ziekte. Hierdoor kan de werknemer zich niet op zorgverlof beroepen. Dit kan anders worden, wanneer een van de ouders of kinderen echt ziek wordt en noodzakelijke verzorging door deze werknemer nodig is.

Op kortdurend zorgverlof kan een werknemer een beroep doen bij noodzakelijke verzorging wegens ziekte van een van de naasten. Die noodzaak ziet op twee punten. Het is noodzakelijk om de zieke te verzorgen. Daarnaast dient het noodzakelijk te zijn, dat de werknemer degene is die die verzorging op zich neemt. Dit verlof is beperkt in duur. Per jaar ten hoogste 2 x de arbeidstijd per week. Gedurende dit zorgverlof heeft de werknemer recht op maximaal 70% van het maandloon (maximum SV-loon geldt daarbij, dat is + € 4.700 bruto), doch tenminste het minimumloon.

Werknemer heeft recht op langdurend zorgverlof voor de verzorging van een persoon die levensbedreigend ziek is of de noodzakelijke verzorging van een ziek of hulpbehoevende. Per jaar is de duur 6 x de arbeidstijd per week. Bij dit zorgverlof heeft werknemer geen recht op loon, tenzij in CAO of arbeidsvoorwaardenregeling anders is bepaald.

Bij beide vormen zorgverlof zijn nog wat extra voorwaarden, rondom aanvraag en toekennen. Daar kunnen werkgever en werknemer in overleg soepel mee omgaan.

Is een snotneus bij een kind reden voor zorgverlof?

Ik kreeg de vraag of een snotneus bij een kind ziekte is? Nee, ik denk het niet. Volg hier de RIVM-richtlijn. Het kind moet wel binnenblijven, maar is niet echt ziek. Anders is dat waarschijnlijk wanneer er ook koorts bij is. Thuis, om het kind te kunnen verzorgen is de werknemer al. Of er noodzaak is, hangt af van de omstandigheden. Het zal van de ernst van de ziekte van het kind afhangen of hierdoor wel een beroep op zorgverlof kan worden gedaan. Werkgever en werknemer zullen hierover samen moeten overleggen.

Vakantiedagen opnemen

Soms kan een werknemer zich niet op een van deze vormen van verlof beroepen. Werknemer zal dan vakantiedagen moeten opnemen.De werkgever heeft wel werk dat thuis kan worden gedaan. De werknemer heeft echter meer tijd voor de zorg voor zijn kinderen nodig. Hij wil een goede werk-privébalans. Van een ‘goed’ werknemer kan dan gevergd worden vakantiedagen op te nemen. De werknemer kan immers door een gebrek aan opvang van zijn kinderen maar gedeeltelijk werken.

Onbetaald verlof

Tenslotte kan een werknemer ook onbetaald verlof opnemen. Werkgever doet er dan goed aan om de werknemer te wijzen op de mogelijke gevolgen van het onbetaalde verlof. Want niet alleen het inkomen daalt (of valt weg). Onbetaald verlof kan ook gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen, pensioen en vakantiedagen. Dit is evenwel individueel, dat ik daarin in deze blog niet verder op in ga.

Conclusie

Werkgevers en werknemers kunnen met  vragen over deze extra verlofvormen om een goede werk-privébalans te houden, contact opnemen met de advocaten arbeidsrecht bij Advocaten van Waerde: telefoon 033 820 0388 / 06 82572070 of e-mail: info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies