Mail
 in Vastgoedrecht, Onroerend goedrecht

Een appartementseigenaar kan de kantonrechter verzoeken om een besluit van een Vereniging van Eigenaars te vernietigen. Dit moet hij op grond van de wet wel tijdig doen. Hij moet dit doen binnen een maand na de dag dat hij van het besluit vande Vereniging van Eigenaars kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen. Maar vanaf welk moment is daarvan sprake? De Hoge Raad heeft zich daarover onlangs uitgelaten.

Splitsing

Als je een woning koopt, koop je in beginsel de grond onder de woning en de woning die daar op staat. Bij een flatgebouw is dit niet mogelijk. Op de grond staat een gebouw met meerdere gebruikers. In dat geval wordt de grond gesplitst in appartementsrechten. Een eigenaar van een appartementsrecht is mede-eigenaar van de grond en mede-eigenaar van het gebouw dat op die grond staat. Daarnaast heeft hij het exclusieve recht om een deel van het gebouw te gebruiken. Dit is het appartement dat hij bijvoorbeeld bewoont.

Vereniging van Eigenaars

Als een gebouw wordt gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden, moet er een Vereniging van Eigenaars worden opgericht. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch lid van die Vereniging van Eigenaars. Het is dus geen vrijwillig lidmaatschap, zoals bijvoorbeeld bij een sportclub. Als je het appartement verkoopt, eindigt het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaars.

Reglement van Splitsing en Huishoudelijk Reglement

De rechten en plichten van de eigenaren en de Vereniging van Eigenaars (VvE) staan opgenomen in het Reglement van Splitsing van iedere VvE. Daarnaast hebben de meeste VvE’s ook een Huishoudelijk Reglement. Daarin staan afspraken over hoe leden met elkaar dienen om te gaan, gebruiksregels en leefregels.

Bestuur en algemene ledenvergadering

Een VvE kent een bestuur en leden. De algemene ledenvergadering is uiteindelijk het hoogste orgaan. Voor de uitvoering van bepaalde besluiten heeft het bestuur de toestemming van de algemene ledenvergadering nodig. Wanneer de algemene ledenvergadering instemt met bijvoorbeeld een voorstel van het bestuur om stookkosten op een bepaalde manier af te rekenen, dan zal het bestuur daar uitvoering aan moeten geven.

Vernietiging van een besluit van Vereniging van Eigenaars

Het kan zijn dat een individueel lid het niet eens is met een besluit van het bestuur of de algemene ledenvergadering van de VvE. Dit lid kan dan de kantonrechter vragen om het besluit te vernietigen. Dit verzoek moet hij indienen binnen een maand na de dag waarop het lid kennis heeft genomen of kunnen nemen van dit besluit (artikel 5:130 lid 2 BW). Wanneer gaat dit moment in? De Hoge Raad heeft zich recent daarover uitgelaten.

Verzoek binnen een maand

De wetgever heeft bij het bepalen van de termijn gedacht aan het tijdstip dat een appartementseigenaar redelijkerwijs van het besluit kennis heeft kunnen nemen. De termijn van een maand waarbinnen actie moet worden genomen, houdt verband met het belang van de eigenaars om zo spoedig mogelijk te weten of het besluit geldig is.

Aanwezig tijdens vergadering Vereniging van Eigenaars

Wanneer een lid tijdens de vergadering aanwezig is, gaat de termijn vanaf  de datum van de vergadering lopen. Hij heeft immers tijdens de vergadering kennis genomen van het besluit.

Verspreiding van besluiten gebruikelijk

Wanneer een lid niet aanwezig is, hangt de aanvang van de termijn van een maand af van de omstandigheden van het geval. Daarbij speelt een grote rol wat de gebruiken zijn van een VvE. Wanneer het bij een VvE gebruikelijk is dat zij  besluiten onder haar leden bekend maakt, dan gaat de termijn in vanaf het moment waarop die bekendmaking heeft plaatsgevonden. Die bekendmaking kan bijvoorbeeld gebeuren door verspreiding van de notulen,

Actieve rol lid

Wanneer het niet gebruikelijk is om besluiten bekend te maken, dan wordt een actieve rol verwacht van een lid dat niet aanwezig was op de vergadering. Als dit lid wist of behoorde te weten dat er een vergadering plaatsvond, dan moet hij er moeite voor doen om kort na de vergadering kennis te nemen van de genomen besluiten. In dat geval mag van hem worden verwacht dat hij binnen een week na de vergadering informatie inwint over de besluiten. De termijn van een maand gaat dan in beginsel lopen op de dag na het einde van die week.

Maartje van den Berg

Maartje van den Berg

Korte termijn

Met deze uitspraak heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid willen geven over de ingangsdatum van de termijn van een maand waarbinnen een verzoek moet worden ingediend. De termijn blijft onverminderd betrekkelijk kort. Een lid dat een besluit wil aanvechten, moet dus tijdig actie ondernemen. Mocht u worden geconfronteerd met een besluit waarin u zich niet kunt vinden, dan adviseer ik u graag. U kunt daarvoor contact opnemen met Advocaten van Waerde via 033 820 03 88 / 06 21 51 59 65 of info@advocaten-van-waerde.nl.

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies