Mail
 in Arbeidsrecht, Nieuws, ZZP-er

Afspraken rondom de ZZP-er in het regeerakkoord 2017

Na de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) kwam per 1 mei 2016 de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Ook deze wet bracht geen helderheid over echte zelfstandigheid van de ZZP-er. De handhaving van de Wet DBA werd opgeschort. Geprobeerd wordt de positie van de ZZP-er in het regeerakkoord 2017 te verduidelijken.

Bij de lager opgeleide ZZP-er is nog vaak sprake van schijnzelfstandigheid. Bij deze groep is ook vaak concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld in de bouw, bij de postbezorging, maar ook in de verzorgingsfuncties.

In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken, dat duidelijker moet worden, of iemand wel echt zelfstandig is of schijn zelfstandig en eigenlijk in loondienst. Daarvoor zal een nieuwe wet worden opgesteld. In die nieuwe wet moet  (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid geboden worden, dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. In diezelfde wet moet schijnzelfstandigheid (vooral bij lager opgeleide zelfstandigen) voorkomen worden.

In het regeerakkoord zijn de volgende uitgangspunten voor de nieuw op te stellen wet omschreven:

• Voor ZZP-ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst in de volgende gevallen:
• bij een laag tarief (d.w.z. overeenkomend met loonkosten tot 125% van het minimumloon/laagste CAO loonschalen oftewel bij een uurloon tussen de € 15 en € 18) in combinatie met een langere duur van de overeenkomst (d.w.z. langer dan 3 maanden)
• bij een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten

• Voor ZZP-ers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt wordt een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd:
• bij een hoog tarief (d.w.z. boven de € 75 per uur) in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst (d.w.z. korter dan 1 jaar)
• bij een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

• Voor ZZP-ers boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule, zoals bijvoorbeeld ook in het Verenigd Koninkrijk bestaat. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld). In de webmodule wordt een aantal duidelijke vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden. Daarbij wordt ten behoeve van de webmodule het onderdeel ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt (bijvoorbeeld dat het enkel moeten bijwonen van een vergadering op zichzelf geen indicatie van gezag is). Tevens zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van formele omstandigheden.

Gewenperiode voor de ZZP-er in het regeerakkoord 2017

De arbeidsmarkt krijgt de tijd om te wennen aan de veranderende wet- en regelgeving. Het huidige handhavingsmoratorium wordt na invoering van de bovenstaande maatregelen gefaseerd gedurende 1 jaar afgebouwd. In die periode zullen geen boetes na eerste controle worden opgelegd. De Belastingdienst heeft eerst een coachende rol en helpt partijen bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.

Verdere plannen voor de ZZP-er in het regeerakkoord 2017

Het kabinet wil voorts twee zaken gaan verkennen in overleg met sociale partners en veldpartijen:
• of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een “ondernemersovereenkomst” een eigen plek zou kunnen krijgen in het burgerlijk wetboek (BW). Dit zou de positie van zelfstandig ondernemers kunnen verhelderen en verstevigen.
• of en hoe bij zelfstandigen de verzekeringsgraad voor arbeidsongeschiktheid kan worden verhoogd. Het is van belang dat zelfstandigen een bewuste keuze kunnen maken om zich wel of niet te verzekeren en dat zelfstandigen die daarvoor kiezen in beginsel toegang hebben tot de verzekeringsmarkt. Het kabinet zal in gesprek gaan met de verzekeraars om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.

Conclusie:

U zult, gelet op de eerdere ervaringen met de Wet DBA, begrijpen dat dit een nogal complex onderwerp is en blijft. Enerzijds is men zich bewust van het feit dat nadere regelgeving nodig is. Maar aan enkel regels heeft men niets. Men moet die uiteindelijk ook duidelijk kunnen handhaven. Dit zal nog veel overleg en discussies gaan geven. Via onze blogs zult u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

Foto: www.zipconomy.nl

Laatste blogartikelen
Call Now Button Bel voor advies